Pedagogisch beleid

KDV Het Entrepot & De Landtong

Het kindontwikkelcentrum Kind van Zuid biedt kinderen een veilige plek om zich te ontwikkelen. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en zich spelenderwijs ontwikkelen tot gelukkige mensen vol zelfvertrouwen. We zijn een vernieuwende kinderopvangorganisatie die het welzijn, de ontwikkeling en de talenten van het kind altijd op de eerste plaats zet.

Onze pedagogische visie is gebaseerd op Emmi Pikler en Reggio Emilia, het is een kind volgende methode en laat kinderen alle ruimte om in hun eigen tempo te ontwikkelen. De visie heeft aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden die de kinderen doormaken in de leeftijd van 0-4 jaar.

Ons activiteitenaanbod wordt samengesteld vanuit de interesses van de kinderen. Onze locatie heeft uitdagende buitenruimtes waarin beweegactiviteiten en natuurbeleving een belangrijke plaats innemen. Ouders zijn belangrijk binnen het kindontwikkelcentrum. In gesprek met de medewerkers ontstaat voor beiden steeds meer inzicht in de talenten en de ontwikkeling van het kind. Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid van ouders, zodat ook zij zich vertrouwd voelen binnen de locatie. In samenwerking met ouders en medewerkers blijft onze organisatie zich ontwikkelen. Professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit staan daarbij voorop. Kind van Zuid vindt het belangrijk dat er op de groepen vaste medewerkers staan met een rijke werkervaring. We geloven erin dat gelukkige medewerkers zorgen voor de beste kwaliteit en daarom zorgen wij ervoor dat Kind van Zuid een fijne plek is om te werken waar kwaliteiten van onze professionals zich verder kunnen ontwikkelen.

Kindontwikkelcentrum Kind van Zuid heeft nauwe banden met de faculteit Psychologie en Orthopedagogiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, hierdoor zijn we goed op de hoogte van de nieuwste pedagogische inzichten en ontwikkelingen.

Binnen kindontwikkelcentrum Kind van Zuid werken wij vanuit de vier pedagogische basisdoelen zoals deze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze basisdoelen zijn geïntegreerd in onze werkwijze vanuit de pedagogische stromingen van Pikler en Reggio Emillia.

  • Sociaal emotionele veiligheid
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

Door middel van de Flexkidsapp geven we ouders inzicht in de activiteiten binnen het kindontwikkelcentrum. Foto’s met begeleidende teksten vormen als het ware een beeldverhaal van de (leer)ervaringen van de kinderen. De documentatie vormt een aanleiding tot gesprek tijdens de haal- en brengmomenten. De voertaal op onze locaties is Nederlands.

De uitvoering van het beleid van het kindontwikkelcentrum wordt gevolgd door de oudercommissie en besproken tijdens de oudercommissievergaderingen met de directeur. Deze commissie heeft een adviserende functie over het gevoerde beleid of wijzigingen hierin. Tevens behartigt de commissie de belangen van de kinderen namens alle ouders.

Wij werken vanuit de uitgangspunten kind op 1, vernieuwend, positiviteit en saamhorigheid.

Sport BSO De Landtong

Onze Sport BSO is een ontmoetingsplek waarin het kind zich ontwikkelt samen met leeftijdsgenootjes en de medewerkers van Kind Van Zuid. Na een leerzame schooldag en tijdens de schoolvakanties bieden wij een gezellige en uitdagende plek, waar kinderen kunnen ontspannen.

Onze werkwijze op de buitenschoolse opvang wordt geïnspireerd door de Reggio Emilia benadering en is vooruitstrevend en vernieuwend. De vijf pedagogische uitgangspunten vanuit de Wet Kinderopvang zijn hierin geïntegreerd.

  • Spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels
  • Interactie: openen nieuwsgierig zijn, in een positief opvoedklimaat
  • Samen: alle leefwerelden verbinden, deel uitmaken van een groep
  • Participatie: kinderen en ouders hebben een stem, we sluiten aan bij de eigen kracht
  • Levensecht: spelenderwijs de echte wereld ontmoeten in een stimulerende omgeving

De kinderen kunnen dagelijks kiezen uit activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke interesses. Verder stimuleren we de talenten en ontwikkeling door middel van het onderwerpwerken en de mogelijkheid om deel te nemen aan brede school activiteiten.

Sport is een belangrijk element en zal dagelijks terugkomen in het activiteitenaanbod. Met diverse partners wordt geregeld een aanbod aangeboden aan de kinderen. Ook de pedagogisch medewerkers zullen geregeld sportactiviteiten aanbieden aan de kinderen.

In gesprek met de ouder leren onze medewerkers het kind steeds meer kennen en gezamenlijk zorgen we ervoor dat we activiteiten aanbieden die aansluiten bij de behoefte van het kind. Voor ons is een goede relatie met elke ouder het uitgangspunt om goed voor het kind te kunnen zorgen. Met elkaar willen we een leef- en leergemeenschap vormen. Het is daarbij belangrijk dat zowel de ouder als het kind zich thuis voelen op de BSO-locatie. Wij vinden een goede en regelmatige overdracht essentieel en nemen hiervoor de tijd. Door middel van documentatie, gerichte jaarlijkse kind observaties, overleg tussen collega’ s en oudergesprekken, proberen we zo goed mogelijk in te spelen op het unieke kind. We willen waarborgen dat een kind zichzelf kan zijn.

Met de scholen van de BSO-kinderen bestaan directe samenwerkingsverbanden. Ook is er informatieoverdracht over het schoolprogramma en wederzijds interesse voor de activiteiten. We bieden kinderen de mogelijkheid om hun huiswerk op de BSO te maken en maken afspraken met het kind en de ouder zodat duidelijk is welke ondersteuning van de pedagogisch medewerker hierbij nodig is.

Kind van Zuid heeft sterke binding met de wijk en nauwe samenwerkingsverbanden met de ondernemers en partners in de wijk.

De uitvoering van het beleid van Kind Van Zuid, binnen BSO wordt besproken met de oudercommissie. Deze commissie heeft een adviserende functie over het gevoerde beleid op BSO Kind Van Zuid. Tevens treedt zij op om de belangen van de kinderen, namens alle ouders te behartigen.